Semalt hünärmeni: Android-de wiruslardan gaça durmak üçin 5 maslahat

“Android” operasiýa ulgamy kompýuter dünýäsiniň ep-esli göterimini güýçlendirýär. Şeýle-de bolsa, onuň açyklygy enjamlary Troýan we zyýanly programma üpjünçiligine sezewar edýär. Hakerler ulanyjylara wirus ýaýratmak üçin göçürip alyp bolýan programmalary ulanyp, Android ulgamlaryny dolandyryp bilerler. Beýleki kompýuter ulgamlary ýaly, Android ulanyjylary hem öz enjamlaryny zyýanly wiruslardan goramak üçin bar bolan çekleri we balanslary ulanyp bilerler.

Semalt DIgital Services” -iň uly müşderi üstünlik dolandyryjysy Artem Abgarian, Android enjamlaryny zyýanly programmalardan we wirus ýokaşan programmalardan goramak üçin bäş sany ýönekeý ädim beýan edýär.

1. Hiç wagt bilmeýän programmalaryňyzy gurmaň

Android enjamyna haýsydyr bir programma gurmazdan ozal iki gezek pikirleniň. E-poçta, sosýal mediýa ýa-da web sahypasy bilen baglanyşdyrylan käbir programmalar gaty peýdaly bolup bilse-de, az bilinýän programmalary gurmak ulanyjynyň zyýanly programma üpjünçiligine we wiruslara sezewar bolup biler. “Android” ulanyjy, spamly tekst habarlaryndan we umumy baglanyşyklardan gelýän çagyrylan gurnamalar baradaky reýtingi we umumy düşündirişleri görmek üçin forumlary, bloglary we sosial mediany ulanyp giňden gözleg geçirmeli.

2. Google Play ýaly meşhur programma dükanlaryndan programmalary guruň

Programmany internetden tötänleýin göçürip almak, Android enjamy üçin wiruslaryň we Troýanyň ýokaşmagyna mümkinçilik döredýär. Käbir web sahypasy mugt ýa-da şuňa meňzeş özüne çekiji geleşikler üçin tölegli programma üpjünçiligini wada berýär, zyýanly programma üpjünçiligini göçürip alyp biler. “Google Play”, “Amazon Appstore” we beýleki abraýly programmalary ulanmak tejribesi, ygtybarly azyk dükanlaryndan iýmit satyn almak ýaly zyýanly programma üpjünçiligine we wiruslara çäkli täsir etmegi üpjün edýär, agyr iýmit önümleriniň töwekgelçiligini azaldýar.

3. "Näbelli çeşmelerden gurmak" -da Android sazlamalaryny barlaň

Düzgüne görä, “Android” enjamlary “Google Play” -den başga çeşmelerden programmalaryň gurulmagyny bökdeýär. Näbelli çeşmeden şübheli programma guruljak bolanda enjamlar howp abandyrýar. Ulanyjy enjamyň sazlamalarynda saýlamak arkaly gurnamaga rugsat berip biler. Bu, ulanyja zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan goragy üpjün etmek üçin gurnamazdan ozal Programmanyň ygtybarlylygyny barlamaga mümkinçilik berýär.

“Android” enjamynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, çeşme ygtybarly bolmasa, şübheli programmalary blokirlemek üçin hiç wagt deslapky sazlamalary üýtgetmäň.

4. Programma tarapyndan talap edilýän rugsady okaň

“Android” enjamynda göçürilen programmalar gurulmazdan ozal rugsatlara mätäç. Rugsat programmanyň enjamda ulanylmagyna baglylykda üýtgeýär. Çagyryşlar, tekstler we e-poçta aragatnaşygy ýa-da kamera, GPS we internet üçin niýetlenen maksatlar üçin aragatnaşyklara girmek üçin ygtyýarnama talap edip bilerler. şübheli işleri amala aşyrmak üçin rugsat soraýan programmalar ulanyjynyň howpsuzlygyna howp abandyryp biler. Programmalar çynlakaý zyýan ýetirmek üçin wiruslary we Troýanlary gurup biler.

5. Howpsuzlygy barlamak üçin wirus skanerini guruň

Enjamlary wiruslardan we zyýanly programmalardan goramak we goramak üçin onlaýn elýeterli köp sanly wirusa garşy programmalary ulanmak ýa-da ulanmazlyk meselesi jedelli. Google dükanyndaky programmalar ulanyjylaryň Troýan we zyýanly programma üpjünçiliginden goramagyny üpjün etmek üçin çynlakaý howpsuzlyk skanerinden geçdi. Şeýle-de bolsa, Google Play-den satyn alnan käbir programmalarda zyýanly wiruslar bolup biler.

Zyýanly programma üpjünçiliginden we Troýandan goramakdan başga-da ýitirilen telefony tapmak we süpürmek ukyby ýaly goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün edýän programmalary gurmak peýdaly bolup biler.

Wiruslardan goramak kyn däl. Diňe hüşgär boluň.